Infolinia:
607 434 978 (pn - pt : 7.30 - 16:00, sob 8:00 - 12:00)

Producent mebli
Czas realizacji zamówień 4-5 tygodni.

Regulamin:

I. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. P.P.H.U. Brattex s.c. nie ponosi odpowiedzialności za źle złożone zamówienie dlatego prosimy o dokładne sprecyzowanie zamówienia w celu uniknięcia pomyłki i jego sprawdzenie przed ostatecznym złożeniem.
 3. W  trosce o prawidłowe składanie zamówień i wykluczenie jakichkolwiek błędów i pomyłek składane przez Konsumenta zamówienie winno uwzględniać:

a) określenie strony narożnika – szczegóły na stronie o firmie
b) określenie koloru tapicerki mebla
c) określenie koloru tapicerki poduszek
d) wskazanie i opisanie kolorów jeżeli mebel ma wyglądać jak na zdjęciu,
e) dokładne wskazanie jak mają być rozmieszczone kolory na zamawianym meblu jeżeli mebel ma być dwukolorowy.


II. Transport

 1. W przypadku dokonania zamówienia najpóźniej jeden lub dwa dni przed dostawą zamówienia Producent, skontaktuje się z Zamawiającym, telefonicznie bądź mailowo, w celu poinformowania o dniu i przybliżonej godzinie dostawy mebli.
 2. Termin dostawy ustala Sprzedający. Producent zamówione meble dostarcza tylko własnym transportem lub za pośrednictwem zaufanej firmy transportowej.
 3. Dostawy zamówionego towaru odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do godz. 23. 
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio od 3 do 7 tygodni.
 5. W przypadku nie odebrania mebli przez Klienta w podanym terminie, o którym Klient został prawidłowo poinformowany, koszt transportu pokrywa Kupujący.
 6. Kierowca dostarczający zamówienie nie ma obowiązku wnoszenia mebli.III. Rezygnacja z zamówienia, zmiana i odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy, umowa taka uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (towar winien być nieuszkodzony oraz zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu) chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie (na adres: P.P.H.U. Brattex s.c. ul. Mirkowska 1B, 98-400 Wieruszów) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e–mail: brattex@wp.pl.).
 3. P.P.H.U. Brattex s.c. przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną oraz zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na jej rzecz płatności.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Producentowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. P.P.H.U. Brattex s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar należy przesłać na adres Producenta - P.P.H.U. Brattex s.c. ul. Mirkowska 1B, 98-400 Wieruszów.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość P.P.H.U. Brattex s.c nie żąda jakichkolwiek dodatkowych opłat za zwrot zakupionych rzeczy. Powyższe jednakże nie zwalnia Konsumenta z ponoszenia kosztów zwrotu zamówionej rzeczy np. wysyłki firmą kurierską.
 9. Konsument odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do sprzedawcy. Jeżeli towar zginie/zostanie uszkodzony w czasie transportu, Konsument będzie uprawniony do dochodzenia stosownych roszczeń z tego tytułu od firmy kurierskiej, a zwrot nie dochodzi do skutku. 
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu /towar wykonany na indywidualne zamówienie t.j. meble tapicerowane w stosunku do których Konsument dokonuje wyboru rodzaju i koloru tkaniny innego aniżeli na zdjęciu poglądowym.
 12. W przypadku nie odebrania towaru wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta, bądź rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji, Konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Producenta od momentu rozpoczęcia produkcji do momentu  złożenia oświadczenia o rezygnacji ze złożonego zamówienia. Dlatego przed złożeniem stosownego zamówienia Producent prosi o rozwage i przemyślenie swojej decyzji.


IV. Reklamacje i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. Reklamacje towarów zamawianych u Producenta mogą być składane listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej brattex@wp.pl
 2. Wzorniki z kolorami tkanin są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Ze względu na ograniczenia wynikając z technik druku, kolory wybarwień w ofercie mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
 3. P.P.H.U. Brattex s.c. odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 4. Producent do zgłoszonych reklamacji ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Producent niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany bądź też Producent nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Producenta usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Producenta.
 7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Producent może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. P.P.H.U. Brattex s.c. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (rękojmia wyłączona dla firm, w tym przypadku okres gwarancji wynosi 1 rok).
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Producenta dostarczyć wadliwy towar na adres: P.P.H.U. Brattex s.c. ul. Mirkowska 1B, 98-400 Wieruszów.
 10.  Jeżeli ze względu na rodzaj towaru dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym się on znajduje.
 11.  W przypadku naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Brattex s.c. dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Producenta, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 12. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, P.P.H.U. Brattex s.c. zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Producenta jeżeli wystąpiły oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 13. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 14. Na towary dostępne u Producenta, P.P.H.U. Brattex s.c. udziela gwarancji. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 15. Odpowiedzialność P.P.H.U. Brattex s.c. względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.
 16. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu Producent prosi o dokładne sprawdzenie przy Kierowcy dostarczonego towaru.  W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kierowcy i wykonać zdjęcia towaru o stanowi warunek uwzględnienia reklamacji.
 17. W przypadku nie spisania protokołu reklamacyjnego i nie zrobienia zdjęć, reklamacja nie zostanie uwzględniona bowiem uniemożliwiało to będzie stwierdzenie czy paczka została uszkodzona podczas przesyłki bądź też po dostarczeniu towaru pod wskazany adres.
 18. Dopuszczalna tolerancja wymiarów mebla +/- 5 cm.
 19.  Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów, które nie podlegają reklamacji. 

UŻYTKOWANIE MEBLA:

Uwaga na:

Słońce - długotrwałe działanie promieni słonecznych, może powodować płowienie i powstawanie odbarwień tak materiałów obiciowych, jak i elementów drewnianych.

Źródła ciepła - meble tapicerowane nie powinny stać w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła. Wpływa to niekorzystnie na materiały obiciowe i elementy drewniane, a także może powodować odbarwienia.

Tkaniny barwione (np. jeans) - mogą odbarwić materiał obiciowy mebla

Niektóre materiały (np. koce) pozostawiające włókna, nitki, paski itd. mogą powodować mechacenie tkaniny, które nie podlega reklamacji. Należy więc unikać ich bezpośredniego kontaktu z tapicerką mebla.

W przypadku obicia narożnika w skórze naturalnej, skórze mielonej lub ekoskórze należy zwrócić uwagę na środki pielęgnacyjne, które mogą doprowadzić do zajścia w reakcje z danym materiałem. Należy unikać kontaktu tapicerki skórzanej z potem ciała ludzkiego, tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, rozpuszczalnikami, płynami zawierającymi alkohol oraz z innymi środkami chemicznymi. W takich miejscach istnieje duże prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń, zniszczeń, pęknięć oraz "usztywnienia" ekoskóry lub skóry naturalnej. Właściwa pielęgnacja i konserwacja zapewniają utrzymanie przez dłuższy czas walorów użytkowych mebla oraz parametrów wizualnych obicia narożnika.

Mebel należy użytkować równomiernie (nie tylko jedno siedzisko), aby uniknąć odkształcenia pianki. Miękkość siedziska rozłoży się wtedy równomiernie. Zaleca się unikania siadania na łączeniach siedzisk, co może powodować złamanie konstrukcji nośnej lub deformację elementów miękkich. Producent zaleca maksymalny nacisk na jedno siedzisko mebla 90-100kg.

Aby zapewnić nienaganny wygląd narożnika, należy go co tydzień ugniatać i kształtować, co pozwoli przywrócić początkowy wygląd wypełnienia i tapicerki.


Narożniki posiadają okazjonalną funkcję spania, nie pełnią roli łóżka sypialnianego. Ze względów konstrukcyjnych powierzchnia spania jest twardsza.

Ze względu na różnice w szerokości belki materiału mogą wystąpić dodatkowe przeszycia na siedziskach, co nie jest warunkiem reklamacji, a normalną cechą linii produkcyjnej. 

Podczas użytkowania mebla na wysokich stopkach siedając gwałtowanie możemy usłyszeć charakterystyczne uderzenie pod siedziskiem. Jest to naturalna cecha takich mebli tzw. uderzenie rolki o prowadnice pod siedziskiem. Nie podlega to reklamacji oraz nie wpływa to na użytkowanie mebla.

Podłokietniki w meblach nie służą do siedzenia, natomiast są to elementy zakończenia mebla. Na podłokietnikach można opierać rękę. Wszelkie pęknięcia, złamania i wyrwania w tym przypadku nie podlegają reklamacji.

Mebel może być trzymany w oryginalnym opakowaniu nie dłużej niż 5 dni od jego dostarczenia. Po tym czasie może dojść do odkształcenia lub odbarwienia tkaniny, za co producent mebli nie ponosi odpowiedzialności.

Przy zaplamieniu punktowym należy delikatnie zaprać miejsce zabrudzenia, a następnie wyczyścić większą powierzchnię siedziska (najlepiej cały element siedziska), aby uniknąć zacieków w obrębie plamy. Plamę myjemy do wewnątrz, żeby nie rozcierać jej na większej powierzchni.

UWAGA: Podczas czyszczenia nie można doprowadzić do głębokiego zalania siedziska cieczą, ponieważ może mieć to wpływ na dalszą jakość pianki (może dojść do odkształceń) oraz wygląd tkaniny (może dojść do rowarstwienia).

Za spory wynikające z niezapoznaniem się z informacją użytkowania Producent nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie nie jest to podstawą do reklamowania.

Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań P.P.H.U. Brattex s.c. pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 607434978.
Możliwy jest również kontakt mailowy pod adresem e-mail: brattex@wp.pl
Na wszelkie pytania Producent stara się odpowiadać natychmiast. Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów ze strony P.P.H.U. Brattex s.c. brak byłoby odpowiedzi prosimy o ponowienie pytania lub o ponowny kontakt telefoniczny.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.